سخنران : جان وودن

جان وودن به دنبال بحث مدیریت و رهبری درباره تفاوت برنده بودن و موفق بودن صحبت می کند.

او با سادگی عمیقی  ، تعریف دوباره ای از موفقیت می کند و اصرار دارد که ما بهترین راه خودمان را دنبال کنیم .

در این بحث الهام بخش او نصایحی را که به بازیکنانش در دانشگاه کالیفرنیا می داد را به اشتراک می گذارد و اشعاری را نقل کرده و از حکمت پدرانش یاد می کند


[recaptcha]