جان وودن به دنبال بحث مدیریت و رهبری درباره تفاوت برنده بودن و موفق بودن صحبت می کند.